porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés

 

 

"EGY VÉDELMEZŐBB EURÓPÁÉRT"

-"Egy, a jelen kihívásaira reagáló Unió"-

A FRANCIA EU-ELNÖKSÉG PROGRAMJA

2008. július 1. - 2008. december 31.

 

Elnökségi program és prioritások

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületek vonatkozásában

 

Fordította és az elnökségi dokumentumok alapján összeállította:

Európai Integrációs és Nemzetközi Főosztály

 


 

BEVEZETŐ

 

2008. június 30-ával leköszönő szlovén Elnökséggel lejárt az elmúlt másfél évben az Európai Unió elnökségét ellátó trió (német-portugál-szlovén) mandátuma. Az elnökségi feladatokat 2008. július 1. és 2009. december 31. között egy új elnökségi trió, Franciaország, Csehország és Svédország veszi át.

 

I. A FRANCIA-CSEH-SVÉD TRIÓ-ELNÖKSÉGI MUNKAPROGRAM

 

Franciaország, Csehország és Svédország az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanács 2008. június 16-17-i ülésén ismertette hivatalosan a 18 hónapos - 2008. július 1. és 2009. december 31. közötti időszakra vonatkozó - munkaprogramját. A három elnökségi időszakon átívelő munkaprogram két fő részből áll: egy szélesebb összefüggéseket és hosszú távú perspektívákat figyelembe vevő, stratégiai célkitűzéseket tartalmazó keretprogramból, és egy részletes operatív programból.

 

A trió-elnökség célkitűzései öt fő prioritás köré tömörülnek:

 

1. Az Unió jövőjével és fejlődésével kapcsolatos célkitűzések:

 • a Lisszaboni szerződés (figyelemmel az írországi elutasítás nyomán kialakult helyzetre),
 • a költségvetési kiadások és források átfogó felülvizsgálata,
 • az Unió további bővítése.

2. Integrált éghajlat-változási- és energiapolitika:

 • éghajlatváltozás elleni küzdelem;
 • megállapodás az éghajlatváltozásra és az energiaügyre vonatkozó csomagot illetően;
 • a 2007-2009. közötti időszakra szóló európai energiapolitikai cselekvési terv végrehajtása.

3. A megújult Lisszaboni stratégia versenyképességi, gazdasági és szociális aspektusainak kiteljesítése:

 • növekedés és foglalkoztatás (a közösségi lisszaboni program és a nemzeti reformprogramok végrehajtása);
 • gazdaságpolitikai koordináció (Stabilitási és növekedési paktum, euróövezet, pénzügyi stabilitás);
 • versenyképesség és belső piac (KKV-k, jobb szabályozás, adóztatás, általános gazdasági érdekű szolgáltatások, turizmus, stb.);
 • kutatás-fejlesztés (innováció, oktatás és képzés, űrpolitika, távközlés és információs társadalom);
 • foglalkoztatás és szociálpolitika (flexicurity, ifjúságpolitika, szociálpolitika, munkajog, demográfiai változások, közérdekű szociális szolgáltatások, nemek közötti egyenlőség - a megkülönböztetés tilalma);
 • egészségügy és fogyasztóvédelem;
 • kultúra, audiovizuális terület, többnyelvűség;
 • fenntartható fejlődés és környezetvédelem;
 • közlekedés;
 • közös agrárpolitika és halászat;
 • kohéziós politika.

4. A szabadság, biztonság és jog térségének erősítése:

 • a hágai programot követő, a 2010-2014. közötti időszakra érvényes új többéves stratégiai munkaprogram kidolgozása;
 • európai migrációs politika kialakítása;
 • bevándorlási és menekültügyi paktum elfogadása;
 • közös európai menekültügyi rendszer 2010-ig történő megvalósítása.

5. Külkapcsolatok:

 • az Unió kül- és biztonságpolitikai intézményeinek kapacitásainak és stratégiáink továbbfejlesztése;
 • együttműködés a stratégiai partnerekkel és régiókkal;
 • multilaterális együttműködés;
 • szomszédságpolitika;
 • kereskedelem és fejlesztéspolitika.

A trió-program, valamint az egyes elnökségi programok részleteinek kidolgozása során a három tagállamnak tekintettel kellett lennie arra, hogy a 2009. júniusában kerül sor az európai parlamenti választásokra, és hogy az Európai Bizottság mandátuma 2009. novemberében lejár. Ezek az események ugyanis hatással lehetnek az európai döntéshozatalra.

 

II. A FRANCIA ELNÖKSÉG ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI, PRIORITÁSAI

 

A francia Elnökség mottója: "Egy védelmezőbb Európáért". Az Elnökség célja ugyanis az, hogy megvédje az európai gazdaságot és szociális hálót a globalizáció egyre erősödő nyomásától. Ennek szellemében Franciaország négy fő prioritás szem előtt tartásával kíván tevékenykedni az elkövetkezendő 6 hónap során. Ezek a prioritások a következők:

 1. Bevándorláspolitika - a menekültügyi és bevándorlási paktum elfogadása;
 2. Energia- és klímapolitika (környezetvédelem) - a klímaváltozási és energiacsomag tárgyalásának lezárása és egy "európai környezetvédelmi modell" létrehozása;
 3. Védelempolitika - az unió katonai védelmének megerősítése;
 4. A közös agrárpolitika felülvizsgálata.

III. A FRANCIA ELNÖKSÉG TÁRCÁT ÉRINTŐ FŐBB PRIORITÁSAI

A francia Elnökség féléves programja a fentebb ismertetett közös elnökségi programon alapul. A munka- és szociális ügyeket érintő, a foglalkoztatást érintő programról a francia Elnökség a Szociális Kérdések Tanácsi Munkacsoport (SQWP) 2008. július 4-i ülésén adott tájékoztatást. A francia Elnökség hangsúlyozta, hogy trió elnökségük alatt kiemelt kérdésként kezeli a szociális dimenzió fejlesztését és folytatja a tárgyalás alatt lévő dossziék előbbre vitelét. Az eddig rendelkezésünkre álló elnökségi programtervezetet figyelembe véve, a tárcát érintően az alábbiak a főbb elnökségi prioritások:

 

1. FOGLALKOZTATÁS- ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

 

Növekedés és foglalkoztatás - a Lisszaboni stratégia új hároméves ciklusa

 

Az EU növekedési és foglalkoztatási stratégiája, a megújult Lisszaboni stratégia, egy olyan átfogó közösségi szintű megközelítés, amely a fenntartható növekedés és az európai polgárok jólétének támogatására irányulva előnyt kíván kovácsolni a globalizáció nyújtotta lehetőségekből, továbbá megoldást igyekszik kínálni a demográfiai változásokra és a környezeti veszélyekre. A megújult Lisszaboni stratégia végrehajtása kulcsfontosságú az EU általános versenyképességének megerősítésében, növelésében, több és jobb minőségű munkahely megteremtésében és a fenntartható növekedés biztosításában.

 

A Lisszaboni stratégia második három éves ciklusát (2008-2010) az Európai Tanács 2008. márciusában indította el, megerősítve, hogy a 2005-2008. között érvényes integrált iránymutatások hatályban maradnak a 2008-2010. közötti időszak vonatkozásában is. Változatlan maradt a négy prioritási terület (befektetés az emberekbe és a munkaerőpiacok modernizálása; a vállalkozási potenciál felszabadítása, különösen a KKV-k körében; befektetés a tudásba és az innovációba; energia és éghajlatváltozás) is.

 

A francia Elnökség ösztönözni kívánja az integrált iránymutatások és az országspecifikus ajánlások minél hatékonyabb megvalósítását és nyomon követését, valamint hozzá kíván járulni a Lisszaboni stratégia 2010. utáni jövőjét érintő közösségi szintű "gondolkodás" megalapozásához. Az Elnökség továbbá hangsúlyt fektet 2008-2010-re szóló lisszaboni közösségi programban előirányzott célkitűzések (szám szerint 10) megvalósítására, és az elért előrehaladás évente történő kiértékelésére.

A francia Elnökség kiindulópontja az, hogy az EU fejlődését, növekedését ösztöntő bármely - akár a belső piac, a kutatás-fejlesztés, az oktatás, a környezetvédelem, a külkereskedelem, a bel- és igazságügy területét érintő - döntés meghozatala előtt minden esetben hatástanulmányt kell készíteni, amely felméri a döntések szociális következményeit, illetve bemutatja, hogy hogyan segítik elő az egyes közösségi politikák a foglalkoztatással és a társadalmi kohézióval kapcsolatos célok elérését.

 

Franciaország úgy véli, hogy szükség van az "európai szociális modell" korszerűsítésére és ennek során nagyobb teret kell biztosítani az európai polgárok és munkavállalók egyéni és kollektív felelőssége számára, valamint a társadalmi befogadást elősegítő eszköztár alkalmazására.

 

A megújított Szociális menetrend

 

Az Európai Bizottság 2008. július 2-án közzétette a megújított Szociális menetrendre vonatkozó közleményét. A Bizottság hét kiemelt területet jelöl meg, ahol további erőfeszítésekre van szükség:

 • gyermekek és ifjúság,
 • több és jobb munka,
 • mobilitás,
 • hosszabb és egészségesebb élet,
 • szegénység elleni küzdelem - aktív befogadás,
 • diszkrimináció elleni küzdelem és a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése,
 • a szolidaritás biztosítása - Európán belül és kívül.

A francia Elnökség kiemelt figyelmet kíván fordítani mind a közlemény, mind pedig az abban foglalt javaslatok és kezdeményezések mielőbbi, mélyreható megvitatására. az Elnökség úgy látja, hogy az EU által a szociális területen elért eddigi előrehaladást az európai polgárok jelenleg nem igazán érzékelik. Ezért az új európai Szociális menetrend vonatkozásában az egyik legfontosabb célnak az európai polgárok jobb, és teljesebb körű tájékoztatását tekinti.

 

Rugalmas-biztonság (flexicurity)

 

Bár az utóbbi években az EU előrehaladást ért el a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás bővülése tekintetében, még mindig messze van a lisszaboni célok (a 2010-re 70%-os általános foglalkoztatási ráta, a nők esetén 60%-os foglalkoztatási ráta, az idősebb munkavállalóknál 50%-os foglalkoztatási ráta) elérésétől.

 

A francia Elnökség a foglalkoztatás kérdését kiemelt prioritásként kezeli, különös tekintettel a több és jobb minőségű munkahely megteremtésére, valamint az ehhez szükséges reformok megvalósítására. Az Elnökség eltökélt a rugalmas - biztonság (flexicurity) koncepciójának továbbfejlesztése iránt. Prioritásnak tekinti az Európai Tanács által 2007. decemberében elfogadott közös flexicurity alapelvek tagállami végrehajtását.

 

Az Elnökség nyomon kívánja követni továbbá a Tanács felkérésre létrejött, a flexicurity politika tagállami szintű végrehajtásának megismerését célzó ún. "Mission for Flexicurity" (Küldetés a flexicurity-ért) kezdeményezés keretében folyó munkát. Az Elnökség várakozással tekint az eredményekről beszámoló félidős jelentés elé, amely előreláthatólag 2008 októberében kerül benyújtásra az EPSCO számára (a jelentés 2008 év végén történő véglegesítésének szándékával).

 

Mobilitás

 

A francia Elnökség folytatni kívánja a lisszaboni célok elérésében fontos szerepet játszó, az Európán belüli földrajzi és szakmai mobilitás elősegítése érdekében eddig megtett erőfeszítéseket.

 

Ebben a kontextusban kiemelt jelentősséggel bír a szociális jogok hordozhatósága és a szakmaváltás átmeneti idejére vonatkozó jogok biztosítása. Következésképpen az Elnökség megállapodást próbál elérni a - már több elnökség alatt tárgyalt - kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megőrzése vonatkozásában a munkavállalók mobilitásának elősegítése érdekében meghatározott minimumkövetelményekről szóló irányelv-tervezet vonatkozásában.

 

A munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgását még mindig akadályozzák a tagállami szociális biztonsági rendszerek közötti koordinációs nehézségek. A francia Elnökség folytatja a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtási rendeletének tárgyalását, valamint törekszik arra, hogy a korábbi elnökségek alatt nyitva hagyott kérdéseket lezárja.

 

A munkavállalók szabad mozgása tekintetében még fennálló korlátok lebontása szintén kiemelkedő fontossággal bír. Franciaország a Magyarországgal egy időben csatlakozott tagállamok állampolgáraival szemben még érvényben lévő munkaerő-piaci korlátozásokat - az eredetileg tervezett 2009. május 1. helyett - a 2008. július 1-jén kezdődő francia elnökséggel feloldotta. Ez a döntés azonban Romániát és Bulgáriát nem érinti.

 

Munkajog, munkahelyi egészség és biztonság

 

Az EPSCO 2008. június 9-10-i ülésén a szociális és munkaügyi miniszterek közös tanácsi álláspontot fogadtak el a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelvet módosító irányelv-tervezetről, valamint a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelvről. Tekintettel arra, hogy mindkét irányelv elfogadása együttdöntési eljárás keretében zajlik, a közös tanácsi álláspont megküldésre kerül az Európai Parlament részére, az SQWP 2008. július 4-i ülésén elhangzottak alapján - 2008. szeptember 22-én. A Parlamentnek a második olvasatos véleményezés során három hónapja van arra, hogy kialakítsa a véleményét a Tanács által elfogadott szövegről. Az Európai Parlamenttel való egyeztetés tehát várhatóan áthúzódik a cseh Elnökség idejére. A francia Elnökség ugyanakkor mindent meg kíván tenni a munkaidő irányelv, valamint a munkaerő-kölcsönző irányelv gyors elfogadása érdekében.

A munkahelyi egészség és biztonság terén a francia Elnökség le kívánja zárni a munkavállalók elektromágneses terek hatásából eredő kockázatoknak való expoziciójára, a biológiai reagensekre, illetve a terhes nők egészségére és biztonságára vonatkozó irányelvek módosítása kapcsán folyó tárgyalásokat.

 

Európai Globalizációs Alap (EGA)

 

Az Európai Bizottság 2008. július 2-án közzé tette az Európai Globalizációs Alap (EGA) eddigi (egy éves) működéséről készített jelentését, amelyben lépéseket vázol fel az EGA működésének javítása, egyszerűsítése, valamint az EGA-rendelet kiigazítása kapcsán. A francia Elnökség a bizottsági jelentésben foglaltakról tárgyalásokat kíván folytatni az illetékes tanácsi formációk keretében.

 

Munkaügyi kapcsolatok, szociális párbeszéd

 

Új témaként, kiemelt dossziéként jelenik meg a francia Elnökség programjában az Európai Üzemi Tanácsokról szóló irányelv módosítása. Tekintettel arra, hogy a közösségi szintű szociális partnerek nem kívántak élni azzal a Szerződés által biztosított lehetőséggel, hogy maguk folytassanak tárgyalásokat az új irányelv-tervezetről, az irányelv felülvizsgálatát a Bizottság által benyújtott javaslat alapján a Tanács és az Európai Parlament hajtja végre. A francia Elnökség célja politikai megállapodás előkészítése a decemberi EPSCO Tanács ülésére.

 

A transznacionális - és európai szintű szociális párbeszéd előmozdítása szintén prioritást élvez a francia elnökségi időszakban.

 

Szociálpolitika

 

A francia Elnökség abszolút prioritásnak tekinti a munkaerőpiacról leginkább eltávolodott és a leghátrányosabb helyzetű személyek aktív befogadásának előmozdítását. Ennek keretében kiemelt figyelmet kíván szentelni a fogyatékossággal élő emberek, illetve egyéb okokból kifolyólag hátrányos helyzetű személyek (etnikai kisebbségek tagjai, migránsok) társadalmi integrációjának. Az Elnökség szerint olyan politikákra van szükség, amelyek ösztönzik e hátrányos helyzetű csoportok hatékonyabb befogadását és munkaerő-piaci beilleszkedését, azáltal hogy javítják a munkához való, valamint a lakhatási, a szociális és oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Franciaország várakozással tekint a várhatóan hamarosan (2008 második félévben) megjelenő, az aktív befogadásról szóló bizottsági ajánlásra, amelynek fő célja az aktív befogadás három irányával - a társadalmi kirekesztődés elkerüléséhez elégséges jövedelempótló támogatás, az aktív munkaerő-piaci politikák és a minőségi szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés - kapcsolatos közös elvek meghatározása lesz. Az aktív befogadásra vonatkozó tanácsi következtetések elfogadását a francia Elnökség a decemberi EPSCO ülésen tervezi.

 

A közérdekű szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés az aktív befogadás és a társadalmi kohézió részét képezi. A Bizottság 2007-ben közzétett közleménye alapján a francia Elnökség folytatni kívánja e szolgáltatások sajátos jellegének elismertetése és a minőséggel kapcsolatos fakultatív közösségi keret kidolgozásával kapcsolatos munkát.

 

Demográfia

 

Európa napjainkban komoly demográfiai kihívásokkal szembesül: a lakosság száma csökken, csökken a munkaképes korú lakosság aránya is, az idősebbek száma viszont, részben a népszaporulat csökkenése és részben az életkor meghosszabbodása miatt, gyorsan növekszik.

 

A francia Elnökség kiemelt figyelmet kíván szentelni e demográfiai kihívások kezelésének. Ennek keretében ösztönözni kívánja a jó gyakorlatok cseréjét a tagállamok között ezen a területen, és támogatni kívánja a generációk közötti szolidaritást, valamint a munka és családi élet összehangolását javító kezdeményezéseket. A munkahelyi és családi élet összeegyeztetése témájában a francia Elnökség a decemberi EPSCO ülésen tanácsi következtetéseket kíván elfogadni.

 

A francia Elnökség szerint európai szinten olyan közös elveket kell lefektetni, amelyek egyszerre vonatkoznak a fiatalok és idősek foglalkoztatásának kérdéseire, az élethosszig tartó foglalkoztathatóságra, valamint a gyermekkori és időskori szegénység különböző aspektusaira.

 

2. NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG, DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉG ÉS SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM

 

A nemek közötti egyenlőség és a diszkrimináció-mentesség fontos eleme a Lisszaboni stratégiának. Különös fontossággal bír, hogy a nők és a férfiak egyaránt gazdasági önállósággal rendelkezzenek, hogy kiiktatásra kerüljenek a női és férfi szerepekről alkotott sztereotípiák az oktatás és munka terén, hozzájárulva ezzel a nők felelős pozíciókba való jutásának elősegítéséhez. A diszkrimináció sérti az Európai Unió alapvető értékeit és ez ellen minden lehetséges szinten küzdeni kell. A francia Elnökség kiemelt célként kezeli a szegénység csökkentését is.

 

Nemek közötti egyenlőség

 

A francia Elnökség a 2006-2010. közötti időszakra szóló, nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó bizottsági ütemtervben ("gender roadmap"), valamint a 2006. évi tavaszi Európai Tanács által elfogadott Nők és férfiak közötti egyenlőségéről szóló paktumban, továbbá az ENSZ által 1995-ben elfogadott úgynevezett Pekingi cselekvési platformban (a nők helyzetének javítása 12 kritikus területen) foglaltak megvalósításának figyelembevételével a következő témákra kívánja helyezni a hangsúlyt:

 • a munka és a családi-/magánélet összehangolásának előmozdítása - jó gyakorlatok cseréje;
 • a nemi alapú bérezési különbségek ("gender pay gap") csökkentése;
 • a nők karrierépítésének előmozdítása - közös alapelvek meghatározása, jó gyakorlatok cseréje;
 • a nők és a fegyveres konfliktusok kérdésköre.

A francia Elnökség célja a Pekingi cselekvési platform a decemberi EPSCO ülésen időarányos végrehajtásával kapcsolatos tanácsi következtetések elfogadása.

 

A Bizottság várhatóan 2008. szeptemberében jogszabály-tervezeteket terjeszt elő a munka és családi/magán élet összeegyeztetése tárgyában, különös tekintettel a szülői szabadságra, és a terhes nők védelmére. Amennyiben ez valóban megtörténik a dosszié tárgyalása megkezdődhet a francia Elnökség alatt.

 

Diszkrimináció-mentesség

 

Az Európai Bizottság 2008. július 2-án fogadta el az Európai Közösséget létrehozó szerződés 13. cikkén alapuló új, diszkrimináció elleni irányelvének (anti-diszkriminációs irányelv) javaslatát, amely kiemelt dossziéként kerül tárgyalásra a francia Elnökség alatt. A 13. cikk alapján a megkülönböztetések leküzdésére eddig már több irányelv került elfogadásra. Ezek kimondták - többek között - a foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód alapelvét, rögzítették a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód követelményét, valamint a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvét az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében.

 

Az új irányelv hiánypótló jellegű, ugyanis a vallási és hitbéli meggyőződésen, az életkoron, a nemi orientáción, illetve a fogyatékosságon alapuló diszkrimináció tilalmát a foglalkoztatáson túl kiterjeszti az élet egyéb területeire is: a szociális védelemre (beleértve a szociális biztonságot és egészségügyi ellátást is), a szociális előnyökre, az oktatásra, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre. Azért van erre szükség, mert míg az etnikai vagy nemi alapú diszkrimináció esetében a jelenleg hatályos irányelvek széles körben (pl. foglalkoztatás, képzés, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, lakhatás stb.) tiltják a megkülönböztetést, addig az irányelv-tervezet célcsoportja esetében kizárólag a munkavállalás és foglalkoztatás, valamint szakmai továbbképzés kapcsán rendelik el annak tilalmát.

 

A francia Elnökség célja az irányelvvel kapcsolatos tárgyalások júliusi megindítása, valamint a tárgyalások állásától, menetétől függően lehetőség szerint orientációs vita az októberi, majd politikai megállapodás elérése a decemberi EPSCO ülésen.

 

Szegénység elleni küzdelem

 

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemprioritást élvez a tagállamok többségében. Ez egy olyan közös cél, amelynek közösségi szinten is nyomatékot kell adni.

 

A francia Elnökség úgy véli, hogy az esélyegyenlőség és a képzés színvonalának jövőbeni előmozdítása érdekében szükség van a gyermekszegénység elleni specifikus politikák kialakítására és ambiciózus célok kitűzésére.

 

A francia Elnökség célul kívánja kitűzni a szegénység általános csökkentését. Ehhez kapcsolódóan kezdeményezi a minimálbér - különböző országok sajátos helyzetéhez igazodó - meghatározását annak elkerülésével, hogy a belső piac fejlődésével járó jelenségek a bérskála alján lévő munkavállalók helyzetének romlását eredményezzék. Az Elnökség miniszteri szintű találkozót kíván szervezni a témában.

 

3. FOGYASZTÓVÉDELEM

 

A francia Elnökség folytatni kívánja a fogyasztóvédelem területén elért vívmányok áttekintését annak érdekében, hogy egyszerűsödjön és koherensebbé váljon a fogyasztóvédelmi szabályozási keret és ezáltal javuljon mind a fogyasztók, mind a vállalkozások jogbiztonsága. Ennek kapcsán hangsúlyt kíván helyezni a folyamatban lévő játékok biztonságával kapcsolatos irányelv, valamint az ingatlanok időben megosztott használati jogáról szóló irányelv (time-share irányelv) felülvizsgálatával összefüggő munkálatok mielőbbi lezárására.

 

Az előzőeken túlmenően kiemelendő a Bizottságnak a fogyasztói szerződések által garantált jogaival kapcsolatos keret-irányelv tervezete, amelyet az elnökség ideje alatt, 2008. végén tervez előterjeszteni. A létező irányelvek egyes részeinek kodifikálásából és hatályon kívül helyezéséből, illetőleg új szabályok elfogadásának kombinációjából összeálló javaslat szakmai tárgyalásának megindítása az elnökség ideje alatt várható.

 

4. MIGRÁCIÓ

 

A francia Elnökség általános prioritásai között szerepel a bevándorláspolitika, amely keretében Franciaország erőfeszítéseket kíván tenni annak érdekében, hogy 2010-ig kidolgozásra kerüljön a globális migrációs európai politika, és létrejöjjön a közös európai menekültügyi rendszer.

 

Ebben a folyamatban döntő szerepet játszik a francia kezdeményezésű politikai dokumentum, az ún. Európai bevándorlási és menekültügyi paktum, amelynek megszövegezése már jóval a francia Elnökség előtt megkezdődött.

 

A francia Elnökség által hivatalosan előterjesztendő Paktum munkapéldányait az uniós tagállamok 2008 márciusa folyamán kapták meg. A tagállami észrevételek alapján az elnökség 2008. június 16-án készítette el a Paktum második, átdolgozott változatát, melynek szakértői egyeztetésére 2008. június 27-én került sor. Ezt követően a dokumentumot a francia Elnökség ismét átdolgozta, és július 4-én megküldte a tagállamoknak.

 

A július 7-ei, cannes-i informális bel- és igazságügyi miniszterek ülésén a francia Elnökség részéről Brice Hortefeux, migrációért, integrációért, nemzeti identitásért és fejlesztési együttműködésért felelős miniszter hivatalosan is bemutatta a dokumentumot. A Salzburg Fórum Partnerek (Csehország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia, Ausztria és Magyarország) közös álláspontját Magyarország, mint jelenleg soros elnök képviselte. Az ülés célja a franciák részéről elsősorban a szükséges politikai támogatás megszerzése volt. Az elnökség ezt követően Friends of Presidency ülések keretében kívánja részleteiben, szakértői szinten is megtárgyalni a konkrét szövegtervezetet. A Paktum tervezete szerepel a 2008. július 24-25-i BIÜT napirendjén is, a Paktum szövegét a belügyminiszterek a szeptemberi BIÜT-ön hagyják jóvá. Franciaország a Paktumot 2008. október 15-én, tanácsi következtetések formájában kívánja elfogadtatni a tagállamokkal.

 

A Legális migrációról szóló politikai terv által előirányzott közös migrációs politikát célzó konkrét javaslatok kidolgozása, bemutatása, illetve tárgyalása ütemezetten halad. Ez a folyamat is várhatóan új lendületet kap a francia Elnökség alatt. Mindezt az is erősíti, hogy az Európai Bizottság az EU egységes migrációs politikájának alapjait lerakó közleményét a közvetlenül a francia Elnökséget megelőzően, 2008. június 17-én mutatta be.

 

A francia Elnökség célja az ún. kék kártya irányelv-tervezet, - amelynek tanácsi munkacsoporti szintű tárgyalása a konkrét tervezetek közül a legelőrehaladottabb -, mielőbbi elfogadása. Az Elnökség szintén támogatja, és prioritásként kezeli az ún. keretirányelv-tervezet tárgyalását és elfogadását. Bár az illetékes tanácsi munkacsoportban ennek az irányelv-tervezetnek tárgyalása is megkezdődött, valószínű, hogy ez a feladat a trióelnökség későbbi időszakára is áthúzódik majd. A szezonális munkavállalásra vonatkozó irányelv-tervezet bizottsági bemutatására a francia Elnökség alatt kerül majd sor. A bemutatást követően még 2008. folyamán valószínűleg megindul ezen tervezet munkacsoporti szintű tárgyalása.

 

Ezen irányelvek mellett folyamatban van egy korábbi kezdeményezésű, a témakörrel szorosan összefüggő, a migráció illegális formái elleni küzdelem jegyében kiadott bizottsági javaslat tárgyalása is: a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárait foglalkoztató munkáltatókat szankcionáló irányelv-tervezet. A francia Elnökség ennek a már hosszabb ideje húzódó tervezetnek is nagy jelentőséget tulajdonít, és munkálkodni kíván annak elfogadása érdekében.

 

Az Elnökség megkísérli továbbá a migráció globális megközelítésének kérdésében is az előrehaladást. Erőfeszítéseket kíván tenni az együttműködés és a politikai párbeszéd elmélyítésére valamennyi származási és tranzit országgal és a partnerségi kapcsolatok előmozdítására a mobilitás, a körkörös migráció és a migráció és fejlődés témájában folytatott együttműködés platformjai tekintetében. 2008 végén kerül sor a migrációs kérdések globális megközelítése megvalósulásának részletes értékelésére, és ez a kiértékelés feltehetően új szakaszt indít el ezen a területen.

 

5. IFJÚSÁGÜGY

 

A francia Elnökség az ifjúságpolitika terén európai szinten megvalósuló együttműködés tekintetében, a 2008-2010. közötti időszakra vonatkozó Lisszaboni stratégiában, valamint 2005. tavaszi Európai Tanács által elfogadott Európai Ifjúsági Paktumban, továbbá az Európai Bizottság "Fiatalok teljeskörű részvételének előmozdítása az oktatás, a foglalkoztatás terén és a társadalomban" című, 2007. évi közleményében foglaltak figyelembevételével a következő témákkal kíván foglalkozni:

 • önkéntes tevékenység és a mobilitás;
 • kultúrák közötti párbeszéd;
 • fiatalok egészsége.

 

6. OKTATÁS, KÉPZÉS

 

A szakoktatás és a szakképzés terén a megerősített együttműködés ("koppenhágai folyamat") keretei között segíti elő a francia Elnökség a mobilitást és a szakképzési rendszerek javítását azáltal, hogy ajánlásokat fogad el az Európai Szakképzési Kreditrendszerről, valamint a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról. E mellett további lépésekre kerül sor a szakoktatás és a szakképzés terén folytatott együttműködés fokozása érdekében. A francia Elnökség tovább folytatja az Európai Képzési Alapítványról szóló rendelet átdolgozásával kapcsolatos tevékenységet.

 

7. KÁBÍTÓSZER ELLENI KÜZDELEM

 

A francia Elnökség a kábítószer elleni küzdelem terén kiemelten kezeli az ENSZ Kábítószerügyi Bizottságában (UNGASS) 1998-ban elfogadott nyilatkozatban foglaltak végrehajtásának értékelését, valamint a 2009-2012. közötti időszakra szóló EU Kábítószerügyi akcióterv előkészítését. Az Európai Unió külpolitikai dimenziójában a kábítószerekkel összefüggésben az afganisztáni, a latin-amerikai, a mediterrán térséggel és Észak-Afrikával ápolt kapcsolatok szerepelnek majd a napirenden. Prioritások lesznek továbbá a kábítószer-függők kezelésével összefüggésben a helyettesítő terápiák, a kínálat-csökkentés, valamint a nyugat-afrikai országok kokain-csempészetben betöltött szerepének vizsgálata.


 

 Nyomtatóbarát verzió     Email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: