porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés

Európai Munkahelyi Biztonsági és

Európai Munkahelyi Biztonsági és

Egészségvédelmi Ügynökség

 

 

 

Bevezetés

Az Ügynökség az Európai Unió háromoldalú szervezete, amely a kormányok, a munkáltatói és munkavállalói szervezetek és az Európai Bizottság képviselőből áll. Az alábbi ábra az Ügynökség hálózatát alkotó különböző szerveket és a hálózaton belüli főbb információáramokat szemlélteti.

Az ügynökség hálózatának felépítése

 

Igazgatási tanács

Az igazgatási tanács feladatai közé tartozik az Ügynökség célkitűzéseinek és stratégiájának megfogalmazása, ezen belül a további információt vagy intézkedéseket igénylő, kiemelt fontosságú munkavédelmi kérdések meghatározása, az Ügynökség igazgatójának a kinevezése, az Ügynökség munkaprogramjának, éves jelentésének és költségvetésének a jóváhagyása, továbbá az igazgató felhatalmazása a költségvetés kezelésére. Az évente legalább egyszer ülésező testület tagjai a tagállamok kormányainak és munkáltatói és munkavállalói szervezeteinek képviselői, valamint az Európai Bizottság három képviselője. Az üléseken négy megfigyelő is részt vesz – a dublini Alapítványtól ketten, és a két európai szociális partner, az ETUC és az UNICE egy-egy megfigyelője. A tagok mandátuma három évre szól és megújítható. A tagság saját soraiból az elnököt és a három alelnököt évente választja meg.

 

Elnökség

Az évente négyszer ülésező elnökség fő feladata az Ügynökség működésének ellenőrzése. Tagságát az igazgatási tanács tizenegy tagja alkotja: az elnök, az alelnökök, a három csoport koordinátorai, minden csoportból és a Bizottságtól egy-egy további kijelölt személy.

Az elnökség az igazgatási tanács ülései közötti időszakokban az irányító testület szerepét tölti be, és ilyen minőségében jogában áll, hogy – az igazgatási tanács által meghatározott hatáskörön belül és az igazgató hatáskörének megsértése nélkül – megtegyen bármely, az Ügynökség irányítása szempontjából szükségesnek vagy sürgősnek ítélt intézkedést.

 

Tanácsadó csoportok

A három tanácsadó csoport stratégiai tanácsadást biztosít az ügynökség számára, továbbá visszajelzéseket nyújt a tevékenységekről. A tanácsadó csoportok feladatkörébe a Kockázatkutató központ, a munkakörnyezeti információ, kommunikáció és ismeretterjesztés prioritási területei tartoznak. A tanács és az Ügynökség nevezi ki a tanácsadó csoport tagjait.

 

Igazgató

Az igazgató az Ügynökség hivatalos jogi képviselője, feladata az Ügynökség – pénzügyi, adminisztratív és személyzeti kérdésekre egyaránt kiterjedő – irányítása és napi szintű működésének biztosítása. Az igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki, és ugyancsak az igazgatási tanácsnak tartozik beszámolási felelősséggel. Megbízatása öt évre szól és egy alkalommal megújítható.

 

Fókuszpontok

Az Ügynökség elsődleges munkavédelmi információs hálózata az EU-tagállamokban, a két csatlakozó országban, a két tagjelölt országban és az EFTA-tagországokban működő fókuszpontokból áll. Az Ügynökség adott országon belüli hivatalos képviseletét a helyi kormány javaslata alapján ellátó fókuszpontok általában a munkavédelem terén illetékes nemzeti hatóságok is egyben.

A fókuszpontok az Ügynökségen belül kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Feladataik közé tartozik ugyanis a nemzeti hálózatok szervezése és koordinálása, mindemellett az Ügynökség munkaprogramjának előkészítésében és megvalósításában is részt vesznek. A nemzeti hálózatok – az Ügynökség struktúrájának más elemeihez hasonlóan – hármas rendszerűek, a munkavállalói, illetve munkáltatói szervezetek képviselőit is magukban foglalják. A fókuszpontok elsődleges feladata az információ biztosítása és az Ügynökség kezdeményezéseire és termékeire vonatkozó visszajelzések továbbítása. A nemzeti szintet érintő információs tevékenységek esetén is sor kerül a fókuszpontokkal történő egyeztetésre.

A fókuszpontok másik fontos feladata az Ügynökség nemzeti weblapjának működtetése és az éves Európai Munkavédelmi Hét megrendezése. Az EU fókuszpontok képviselőket neveznek ki az Ügynökség ad hoc szakértői csoportjaiba, míg az EFTA- és tagjelölt országok fókuszpontjai megfigyelőket küldenek ezekbe a csoportokba. A találkozókra évente három alkalommal kerül sor, továbbá a tagállami fókuszpontok kapcsolattartó személyein kívül az Európai Bizottság, az Európai Szociális Partnerek, az EFTA- és tagjelölt országok megfigyelő is részt vesznek ezeken a megbeszéléseken.

 

Szakértői csoportok

A nemzeti fókuszpontok által kinevezett szakértői csoportok saját szakterületükön tanácsadással járulnak hozzá az Ügynökség tevékenységéhez és munkaprogramjának kidolgozásához. Munkájukat a szociális partnereket és a Bizottságot képviselő megfigyelőkkel együttműködésben végzik. Az EFTA és a tagjelölt országok szakértői néhány csoport munkájában megfigyelőként vesznek részt.

 

Témaközpontok

A Témaközpontok a munkavédelem területén tevékenykedő nemzeti intézetek konzorciumai, melyek feladata az ügynökségi munkaprogram kulcsterületeinek támogatása a nemzeti adatok összegyűjtése és elemzése útján. A Témaközpont különböző munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakintézetekből áll, amelyen belül egy vezető szervezet és több partnerszervezet létezik. Az elvégzendő feladatokat és a rendelkezésre álló költségvetést az Ügynökség éves munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően határozzák meg. A Témaközponton belüli vezető szervezet feladata a partnerszervezetek feladatainak koordinálása. Jelen pillanatban három Témaközpont működik: a Munkakörnyezet, a Kockázatkutató Központ és a Bővítési tevékenységek témaközpont.

 

Egyéb szaktanácsadók

Az egyszeri, specifikus projektek végrehajtásával az Ügynökség vezető tudományos intézmények, illetve a munkavédelem területén működő intézetek ad hoc kutatócsoportjait, valamint a különböző szakterületek (pl. információ- és kommunikáció technológia) szaktanácsadóit bízza meg.


 Nyomtatóbarát verzió     Email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: