porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ÚJ ELÖÍRÁSOK A MUNKAVÉDELEMBEN

 

Mit mond a paragrafus?
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ÚJ ELÖÍRÁSOK A MUNKAVÉDELEMBEN

1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról {Az Mvt. 49. § (2) bekezdéséhez}

Munkaügyi Közlöny (1999/1. szám, január 26.) OMMF tájékoztatás a munkavédelmi jellegû bírságok felhasználására meghirdetett 1998. évi I. félévi pályázat eredményérõl (Az Mvt. 80. §-ához)

Munkaügyi Közlöny (1999/1. szám, január 26.) OMMF tájékoztatás az l998. 01.01.- 10. 3l. között az egyéni védõeszközökre kiadott minõsítõ bizonyítványokról {Az Mvt. 83.§ b/pontjához}

9/1999. (I. 27.) Korm. rendelet A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. l4.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 11.és 58.§-ához}

1/1999. (I. 27.) EüM rendetet A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/l995. (VII 25.) NM rendelet módosításáról {Az Mvt. 11. és 58. §-ához}

2/1999. (I. 29.) GM rendelet Az egyes nemzeti szabványok kötelezõ alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8 ) IKM rendelet módosításáról {Az Mvt 1l. §-ához}

8/1999. (II. 1.) OM rendelet A mûszaki felsõoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl (munkavédelmi jellegûek: egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon - BME -: fõiskolai szakmérnök, biztonságszervezõ szakon - BDMF-) {Az Mvt 53 §-ához}

3/1999. (II. 5.) GM rendetet Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. l7.) IKIM rendelet módosításáról {Az 1 a §-ához}

23/l999. (II. 10.) Korm. rendelet Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat átszervezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (zömmel a 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben vezeti át a névváltozásokat) {Az Mvt. 40. § (1) bekezdéséhez}

17/1999. (II. l0.) FVM-EüM együttes rendelet Az élelmiszerek elõállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl (a rendelet számos munkavédelmi vonatkozást tartalmaz pl. a létesítés, a feltételek, az alkalmasság, az oktatás, a munkaeszközök tekintetében) {Az Mvt 40 § (1) bekezdéséhez}

2/l999. (II. 11.) IM rendelet Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetésvégrehajtási szervezetnél {Az Mvt 9.§ (3) bekezdéséhez}

28/1999. (II. 12.) Korm. rendelet A katonai felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirõl (biztonságtechnikai mérnök) {Az Mvt. 53. §-ához}

4/1999. (II. 24.) GM rendelet A mûszaki termékek megfelelõséget vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól {Az Mvt. 78. §-ához}

39/1999. (II. 26.) Korm. rendelet A tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos Önkormányzati tûzoltóságok illetékességi területérõl szóló 115/1996 (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 78. § (6) bekezdéséhez}

8/1999. (II. 26.) KHVM rendelet Az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi nemzeti szabványok kötelezõvé nyilvánításáról szóló 27/1994. (IX 29.) KHVM rendelet módosításáról {Az Mvt 11. §-ához}

30/1999. (III. 24.) FVM rendelet A nemzeti szabványok kötelezõ alkalmazásáról szóló 54/l 994 (X 19.) FM rendelet módosításáról {Az Mvt 11.§-ához}

Szociális és Munkaügyi Közlöny (l999/3. szám, március 25.) Munkabiztonsági szakértõk l998. évi engedélyezésû listája (OMMF, Mérnöki Kamara) {Az Mvt 63. § a/pontjához}

13/1999. (III. 29.) GM rendelet A mutatványos berendezések idõszakos mûszaki vizsgáztatási rendjérõl szóló l4/l994. (V. 27 ) IKM rendelet módosításáról {Az Mvt. 18 §-ához}

14/1999. (III. 31.) GM rendelet A gépek biztonsági követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV l7.) IKIM rendelet módosításáról {az Mvt. 18 és 47 §-aihoz}

1999.évi XLII. törvény A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának. forgalmazásának egyes szabályairól (kihirdetve április 23-án). A törvény számos munkavédelmi rendelkezést tartalmaz (pl. 2. § (4). (8) bekezdései. 7. § (1) bekezdése. 8- §), és egyben november 1-jével módosítja az Mvt. 38. §-át. {Az Mvt- 38. §-ához}

21/1999. (IV. 28.) GM rendelet Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól (az 5. § szerint nem részesülhet munkahelyteremtõ támogatásban két évig az 500 ezer Ft felett jogerõsen munkavédelmi bírsággal sújtott vállalkozás) {Az Mvt. 82. §-ához}

11/1999. (V.14.) EüM rendelet Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.)

NM rendelet módosításáról { Az Mvt. 49.-50. §-aihoz, 52. §-ához }

12/1999. (V. 31.) EüM rendelet Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimum feltételeirõl szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról (módosította a 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletet is) { Az Mvt. 58. §-ához }

48/1999. (VI. 3.) OGY határozat Az Európai Szociális Karta megerõsítésérõl (a Karta több cikkelyének kötelezõ alkalmazását rendeli el, pl. a 3. cikkét: ez szól a biztonságos és egészséges munkakörülményekhez való jogról és tartalmáról) {Az Mvt.1. §-ához }

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl (a kérelemnek tartalmaznia kell az Mvt. szerinti veszélyes munkaeszközöket, továbbá a létesítendõ munkahelyeket, illetve a jegyzõ az engedélyrõl tájékoztatja a munkabiztonsági felügyelõséget) { Az Mvt. 84. §-ához }

31/1999. (VI.11.) GM-KHVM együttes rendelet Az elektromágneses összeférhetõségrõl { Az Mvt. 18. §-ához }

1999. évi LXIX. törvény A szabálysértésekrõl (kihirdetve: június 28-án). A törvény 2000. január 1-jén lép hatályba, meghatározva a munkavédelmi szabálysértési hatósági jogokat, fórumokat, jogorvoslati lehetõségeket: kifogás stb. (pl. 16. §, 35. §, 38. §, 87. §, 133. §, 140. §) { Az Mvt. 84. § (1) bekezdéséhez }

1999. évi LXXIV. törvény A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl (kihirdetve: július 5-én). A törvény az üzemeltetõ - munkavédelemmel is kapcsolatos - megelõzési, tervkészítési kötelezettségeit szabályozza (pl. 39. §). { Az Mvt. 45. §-ához }

18/1999. (VII.13.) BM rendelet A tûzvédelem és a polgári védelem kötelezõ nemzetei szabványainak megállapításáról szóló 1/1995. (II. 10.) BM rendelet módosításáról - megjelent a Magyar Közlöny 1999/63. számában { Az Mvt. 11. §-ához }

43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 31/1994. (XI.10.) IKM rendelet módosításáról { Az Mvt.11. §-ához }

44/1999. (VIII. 4.) GM rendelet A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról { Az Mvt.11. §-ához }

45/1999. (VIII. 4.) GM rendelet A Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról { Az Mvt.11. §-ához }

46/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Az Építõipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 32/1994. (XI.10.) IKM rendelet módosításáról { Az Mvt.11. §-ához }

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelõgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról (1999. november 2-ával hatályon kivûl helyezi a 33/1994. (XI. 10.) IKM rendeletet, a jelenlegi EBSZ-t) { Az Mvt.11. §-ához }

126/1999. (Vill. 13.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról { Az Mvt. 19. §-ához }

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet A foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról { Az Mvt. 52. § (2) bekezdéséhez és az 58. §-ához }

26/1999. (VIII. 26.) KHVM rendelet Az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló 27/1994. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról {Az Mvt. 11. §-ához}

141/l999. (IX- 3.) Korm. rendelet A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 18. §-ához}

32/1999. (IX- 8-) BM-FVM együttes rendelet A tűzvédelem és a polgári védelem kötelező nemzeti szabványainak megállapításáról szóló 1/1995. (II. 10.) BM, valamint az egyes környezetvédelmi és építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló 30/1994. (X. 6.) KTM rendelet módosításáról {Az Mvt. 11- §-ához}

51/1999. (IX. 10) GM rendelet A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatala és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról {Az Mvt. 21. §-ához}

33/1999. (IX. 24.) BM rendelet A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosításáról {Az Mvt. 18.§ (6) bekezdéséhez, 42.§ c/pontjához}

150/1999. (X. 15.) Korm rendelet A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 18.§ (6) bekezdéséhez}

36/1999. (X. 22.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek működési területén a dohányzás és a dohánytermékek forgalmazásának szabályairól {Az Mvt. 38.§ (2) bekezdéséhez}

14/1999. (X. 22.) IM rendelet A tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél {Az Mvt. 42.§ c/pontjához}

A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása a szabálysértési kerettényállásokat kitöltő jogszabályok jegyzékéről (Szociális és Munkaügyi Közlöny 10/1999. október 26.) ( ide tartoznak a munkavédelmi szabálysértések) {Az Mvt. 84.§ (1) bekezdése j/pontjához}

37/1999. (X. 27.) BM rendelet A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 13/1997. (II. 26.) BM rendelet módosításáról {Az Mvt. 18.§ (6) bekezdéséhez}

58/1999. (X. 27.) GM-KHVM együttes rendelet Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI. 11.) GM-KHVM együttes rendelet módosításáról {Az Mvt. 18.§-ához}

14/1999. (X. 27.) HM rendelet A dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról {Az Mvt. 38.§ (2) bekezdéséhez}

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről {Az Mvt. 40.§ (1) bekezdéséhez és 54.§ (2) bekezdéséhez}

7/1999. (XI. 3.) SZCSM rendelet Az egyéni védőeszközök munkavédelmi megfelelőségét vizsgáló szervezetek kijelölésének részletes szabályairól {Az Mvt. 18.§ (4) bekezdéséhez}

96/1999. (XI. 5.) FVM rendelet Egyes építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról (módosítja a 30/1994. (X. 6.) KTM rendeletet) {Az Mvt. 11. §-ához}

8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről (a külföldiek munkaköri egészségügyi alkalmassági orvosi igazolását a kérelemhez csatolni kell: a kérelem elutasítható, ha a foglalkoztatóval szemben egy éven belül jogerősen munkabiztonsági bírságot szabtak ki) {Az Mvt. 81.-84.§-aihoz}

7/1999. (XI. 10.) TNM rendelet A dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról {Az Mvt. 38.§ (2) bekezdéséhez}

55/1999. (XI. 12.) EüM rendelet Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi intézeteinek illetékességi területeiről szóló 1/1994. (I. 21.) NM rendelet módosításáról {Az Mvt. 17.§ (5) bekezdéséhez}

1999. évi XCV törvény A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról {kihirdetve november 13.-án} (egyes kisvállalkozói kategóriák, érdekképviseletek érvényesülnek a munkavédelemben) {Az Mvt. 57., 70., és 78.-79. §-aihoz}

1999. évi XCVI. törvény Az állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosításáról (kihirdetve november 13.-án) {Az Mvt. 17.§ (5) bekezdéséhez, a 81.-82.§-aihoz}

1999. évi C. törvény Az Európai Szociális Karta kihirdetéséről (kihirdetve november 14.-én) {Az Mvt. 1.§ (2) bekezdéséhez}

59/1999. (XI. 18.) GM rendelet Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet módosításáról {Az Mvt. 11.§-ához}

17/1999. (XI 18.) IM rendelet A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél {Az Mvt. 38.§-ához}

158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet A katasztrófa-egészségügyi ellátásról {Az Mvt.9.§ (3) bekezdéséhez}

163/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 18.§ (6) bekezdéséhez}

58/1999. (XI. 26.) EüM rendelet A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról (nov.28-val hatályon kívül helyezte a 21/1994. (XI. 23.) NM rendeletet) {Az Mvt. 11.§-ához}

59/1999. (XI: 26.) EüM rendelet A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól (a kereskedő munkavédelmi feladatait a dolgozók irányában pl. a 22.§ tartalmazza) {Az Mvt. 54-55.§-aihoz}

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről {Az Mvt. 40.§ (1) bekezdéséhez, 54.§-ához}

60/1999. (XII. 1.) GM rendelet A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról {Az Mvt. 18. és 47.§-aihoz}

173/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet A felvonók és mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm rendelet módosításáról {Az Mvt. 18.§ (6) bekezdésé-hez}

1121/1999. (XII. 7.) Korm. határozat A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról {Az Mvt. 14.§ (1) bekezdés c) pontjához}

177/1999. (XII 8.) Korm rendelet A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 18.§ (6) bekezdéséhez}

67/1999. (XII. 15.) GM rendelet Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosításáról {Az Mvt. 18. és 47.§-ához}

187/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet mó-dosításáról (munkabiztonsági igazgatás, hatósági tevékenység: 3/88) {Az Mvt. 84.§-ához}

1999. évi CX törvény Országos Itélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról valamint az iga-zságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról (kihirdetve: december 18.-án) (a polgári perrendtartás módosításával – 1952. III tv. 349. § (5) bekezdés – a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) {Az Mvt. 84.§-ához}

1999. évi CXIV törvény A tervező-és szakértő mérnökök valamint az építészek szakmai kamaráiról szóló 1998. évi LVIII. törvény módosításáról (kihirdetve: december- 21 én) (munkabiztonsági szakértői tevékenységet nevesíti a szakte-rületek között, továbbá a meghosszabbított névjegyzékbe vétel lehetőségét 2000. június 30-ig biztosítja) {Az Mvt. 83.§ a) pontjához}

49/1999. (XII. 22.) BM rendelet A tűzoltók és tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeiről, képzési rendszeréről szóló 57/1997. (X. 21.) BM rendelet módosításáról {Az Mvt. 42.§ c/ pontjához}

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről (augusztus 1-jével hatályon kívül helyezi a 3/1979. (V. 29.) EüM ren-deletet, a 4/1983 (III 16.) EüM rendeletet, a 25/1996. (VII. 28.) NM rendelet 20.§-át) {Az Mvt. 42.§ b/ pontjához és 56.§-ához}

1999. évi CXXII. törvény Az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról (kihirdetve: december 23.-án) (az 57.§-a átmeneti jogutódlási kérdéseket rendez, egyben módosítja január 1-jei hatállyal az Mvt. 17.§ (2) és (4) bekezdését, 79.§ d/ pontját és 80.§-át, 81.§ (1) bekezdését, 83.§-át)

12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet Egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvántartásáról (hatályon kívül helyezte a 30/1994. (X. 6.) KTM rendeletet) {Az Mvt. 11.§-ához}

1134/1999. (XII 25.) Korm. határozat A munka-felügyeleti rendszer egységes irányításáról (a területi felügyelőségeket visszahelyezi a Felügyelőség szervezeti keretébe) {Az Mvt. 17.§ (4) bekezdéséhez}

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet Az egységes szabálysértésről (tűzvédelmi: 20.§, munkavédelmi jellegű 94.§ (2) bekezdése, 95.§, 98.-100.§, 103.§, 131-132.§, 135.§ (2) bekezdés, 139.§, közegészségügyi: 104.§, energia-bányászati: 133.§, 135.§) {Az Mvt. 81.§ (4) bekezdés a/ pontjához, 84.§ (1) bekezdéséhez}

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM rendelet A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelmé-nyeiről {Az Mvt. 49.§-ához}

3/2000 (I. 31.) BM rendelet A tűzvédelem és polgári védelem kötelező nemzeti szabványainak megállapításáról szóló 1/1995. (II. 10.) BM rendelet módosításáról (megjelent az MK 9/2000. számában) {Az Mvt. 11.§-ához}

2/2000. (I. 31.) OM rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30) MüM rendelet módosításáról (5499 Munkavédelmi menedzser, munkavédelmi technikus, 3129 Tűzoltó technikus, 5483 emelőgép-ügyintéző stb.) {Az Mvt. 53.§-ához}

9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 84.§-ához}

9/2000. (II. 16.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról {Az Mvt. 18. (6) bekezdéséhez 12.§ c/ pontjához}

10/2000. (II. 23.) BM rendelet A helyszíni bírságolás részletes szabályairól {Az Mvt. 81.§ (4) bekezdés a/ pontjához, 84.§ (1) bekezdéshez}

11/2000. (II 23.) BM rendelet A szabálysértésekről szóló 1999. évi XIX. törvény végrehajtásáról {Az Mvt. 81.§ (4) be-kezdés a/ pontjához, 84.§ (1) bekezdéséhez}

3/2000. (II. 23.) EüM rendelet A nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 58/1999. (XI. 26.) EüM rendelet módosításáról (megjelent az MK 2000/15 számában) {Az Mvt. 11.§-ához}

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenyséről (az orvosok egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról 13-17.§) {Az Mvt. 49.§-ához}

23/2000. (III 8.) Korm. rendelet Az egyes szabálysértésekről szóló 2l8/l999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról (légi közlekedés és járművek biztonsága: 58/A., 58/B. §§) {Az Mvt. 81. § (4) bekezdés a/pontjához, 84. § (1) bekezdéséhez}

7/2000 (III. 10 ) HM rendelet Az egyes katonai nemzeti szabványok alkalmazásának kötelezővé nyilvánításáról szóló 9/l996 (VIII. 2.) HM rendelet módosításáról (megjelent a MK. 2l./2000. számában) {Az Mvt. 11. §-8hoz}

6/2000. (III. 17.) EüM rendelet Az egészségügyi kártevőírtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (munkavédelmi követelményeket is tartalmaz) {Az Mvt. 52. § (2) bekezdéséhez}

37/2000 (III. 23.) Korm. rendelet Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről {Az Mvt. 40. § (1) bekezdéséhez és a 49.-50. §-aihoz}

40/2000 (III. 24.) Korm. rendelet Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/l997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 86. §-ához}

10/2000. (III. 24.) FVM rendelet Az építésügyi műszaki ellenőrök szakmai és vizsgakövetelményeiről (munkavédelmi követelményeket is tartalmaz) {Az Mvt. 52. § (2) bekezdéséhez}

11/2000. (III 24.) PM rendelet A szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről valamint a pénzbírság és egyéb pénzösszeg letiltásáról és átutalásáról {Az Mvt. 81. § (4) bekezdés alpontjához, 84. § (1) bekezdéséhez}

17/2000. (III. 24.) OGY határozat A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló l82. számú Egyezmény megerősítéséről {Az Mvt. 49. § (1) bekezdéséhez}

7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet Az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól {Az Mvt. 9.§ (3) bekezdéséhez valamint 81. § (4) bekezdés a/pontjához, 84. § (1) bekezdéséhez}

47/2000. (IV. 10.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről {Az Mvt. 9. § (3) bekezdéséhez}

48/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről és a támogatás összegéről {Az Mvt. 5B. §-ához}

52/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet Az Országos Atomenergia Bizottság feladatáról, hatásköréről, valamint az Országos Atomenergia  Hivatal feladat- és hatásköréről, bírságolási jogköréről szóló 87/l997. (V. 28.) Korm. rendelet, továbbá a nukleáris export és import engedélyezéséről szóló 121/l997. (VII. l7.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 86.§-ához}2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról (kihirdetve: április 26-án, hatályba lép: 200l. január l.) {Az Mvt. 40. § (11) bekezdéséhez, illetve a 29., 32., 44-45. §-aihoz, 54. § (2) bekezdéséhez, és a 87.§ 12. pontjához érintőlegesen}A Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat Szervezeti, Működési és Eljárási Szabályzata (a közvetítők/döntőbírók névsorával együtt megjelent a Magyar Közlöny 2000/38. - április 26-i - számában) {Az Mvt. 5.-6. és 74. §-aihoz}A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleménye (Magyar Közlöny május 2-ai, 40. száma) Egyes elektromos eszközök forgalmazása tilos áramütés-veszélyességük miatt.{Az Mvt. 18.§ (1) bekezdéséhez}

15/2000. (V. 3.) GM rendelet Az egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről szóló 8/1984. (VII. l.) IpM rendelet módosításáról {Az Mvt. 18.§ (6)bekezdéséhez}

13/2000. (V. 12 ) EüM rendelet Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítása finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet módosításáról {Az Mvt. 58.§-ához}

16/2000. (V 12.) GM rendelet A 4/1979. (III. 7.) NM rendelettel hatályba léptetett Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata módosításáról {Az Mvt. 11. §-ához és 78. § (6) bekezdéséhez}

5/2000. (V. 16.) SZCSM rendelet A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről (munkavédelmi technikus, munkavédelmi menedzser szakképesítésre a megjelölt intézmények jogosultak, egyben hatályon kívül helyezi a 9/1998. (IV. 8.) MüM rendeletet) {Az Mvt. 53. §-ához}2000. évi XXXV. törvény A növényvédelemről (a munkavédelmi felelősséget a 46. § (3) bekezdése állapítja meg) (kihirdetve: május l8.-án hatályba lép augusztus l6-án, egyes rendelkezései szakaszosan) {Az Mvt. 40. § (1) bekezdéséhez}

67/2000. (V.19.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/l996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról {Az Mvt. 78. § (6) bekezdéséhez}

69/2000. (V. 99.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 47/2000. (IV. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről {Az Mvt. 9.§ (3) bekezdéséhez}

12/2000. (V. 24.) KHVM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/l990. (IV. l2.) KöHÉM rendelet módosításáról {Az Mvt. 41. § (2) bekezdéséhez}

15/2000 (V. 26.) BM rendelet Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél {Az Mvt. 9.§ (3) bekezdéséhez}

Vissza

 Nyomtatóbarát verzió     Email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: