porno porno izle porno film izleHR Generalista Képzés

adatlap

Az adatszolgáltatás a 154/1999. (X. 22.) Korm. és a 19/1997. (XII. 18.) MüM számú rendeletek alapján kötelező

Nyilvántartási szám: 1781

Adatszolgáltatók: azok a költségvetési intézmények (munkáltatók), amelyek
kollektív szerződést (beleértve annak módosítá
sát is) kötöttek.

Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint
a késedelmes adatszolgáltatás büntető,
illetőleg szabálysértési eljárást von maga után

Az adatgyűjtés az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

Szociális és Családügyi Minisztérium fejezete alatt szerepel.

 

adatlap

 

a költségvetési intézménynél (munkáltatónál) kötött
kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................

............................................................

a szakszervezet (közalkalmazotti tanács)

a munkáltató képviseletében

képviseletében

 

P. H.

P. H.

   

 

 

............................................................

a kitöltésért felelős neve, telefonszáma

1. Fogalmak az egységes értelmezés érdekében

Költségvetési intézménynél kötött kollektív szerződés: a költségvetési intézménynél kötött, minden olyan megállapodás, amelyet a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 30. §-ban és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 8.-13. §-ban foglaltak figyelembevételével kötött meg a munkáltató és a szakszervezet(ek), illetve - az Mt.-ben megadott feltételek teljesülése esetén – a közalkalmazotti tanács. [Tipikusan ilyennek tekintendő a bérezéssel kapcsolatos minden megállapodás. Ugyanakkor nem minősül kollektív szerződésnek – és nem tárgya az adatszolgáltatásnak – az egyoldalú munkáltatói döntésen alapuló intézkedés, vagy a munkavállalóval való egyéni megállapodás.]

Több költségvetési intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződés: egyrészről munkáltatói érdekképviseleti szervezet vagy több intézmény (munkáltató), másrészről szakszervezet vagy több szakszervezet által kötött kollektív szerződés.

Új kollektív szerződés: minden olyan megállapodás, amelyet a szerződő felek első ízben, vagy a korábbi kollektív szerződés lejárta után kötnek.

A kollektív szerződés módosítása: a kollektív szerződés érvényességének ideje alatt minden további megállapodás, módosítás, függetlenül attól, hogy az az eredeti szabályok megváltoztatására vagy új szabályok bevonására irányul, továbbá, ha a megállapodás kizárólag csak a kollektív szerződés személyi hatályát változtatja meg, vagy érvényességi idejét hosszabbítja meg.

Az adatlapban nem definiált fogalmakat a KSH érvényes munkaügyi statisztikai előírásai szerinti tartalommal kell értelmezni.

2. Az adatközléssel kapcsolatos tudnivalók

Minden, hatályba lépő új kollektív szerződésről és az esetleges módosításáról bejelentő adatlapot kell kitölteni.

Az a költségvetési intézmény, amely részese több költségvetési intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződésnek, (azaz a munkáltató a több költségvetési intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződés egyik aláírója) az adatlapot a következők szerint kell kitölteni:

 • ha a költségvetési intézménynél kizárólag és változatlan tartalommal csak a kötelező érvényű több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést alkalmazzák, akkor az intézménynek ezen adatlapot nem kell kitölteni
 • ha a költségvetési intézménynél a jóléti elv alapján helyi kollektív szerződést is kötnek, akkor az adatlapnak tartalmaznia kell, mind több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésből a (kötelező, ajánlott) elemeket, mind pedig a helyben kötött kollektív szerződés rendelkezéseit.

Amennyiben a kérdés mellett két – nem összefüggő - kitöltendő kódkocka található, akkor az elsőbe a jelenlegi állapotnak megfelelő kódot kérjük beírni. Minden bejelentéskor ki kell tölteni az első oszlop minden elemét. A másodikat csak módosítás bejelentése esetén kell kitölteni, mégpedig oly módon, hogy X-et kell írni abban a sorba, amelyik kérdéskört az éppen bejelentett szerződés- módosítás – a kód változásától függetlenül – érinti.

A közalkalmazotti jogviszony szabályozására vonatkozó kérdéseknél, amennyiben különböző munkavállalói csoportokra eltérő rendelkezés vonatkozik, akkor a munkáltatónál tipikusnak tekinthető, legnagyobb létszámú munkavállalói csoportra vonatkozó válaszokat kérjük megadni.

Kérjük, hogy lehetőleg a munkáltató adószámmal ellátott bélyegzőjét szíveskedjenek használni, és a borítékra szíveskedjenek ráírni: “Kollektív szerződés bejelentése”.

Az adatlap kitöltése előtt kérjük elolvasni a részletes kitöltési útmutatót. (11-15. old.)

Az adatközlés a munkáltató kötelessége.

Adatlap a megyei (fővárosi) munkaügyi központokban, illetve a kirendeltségeken szerezhető be, vagy letölthető a Társadalmi Párbeszéd honlapjáról (http://www.meh.hu/szcsm/tp).

 

adatlap

 

I.

költségvetési intézménynél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés
ál
talános adatairól

1. A költségvetési intézmény

                                                           

törzsszáma:

PIR száma:

neve:

címe:

utca, hsz.

2. A szakszervezet(ek)/közalkalmazotti tanács*

                                   

a.

neve:

címe:

utca, hsz.

telefon:

telefax:

szakszervezeti szövetség

b.

neve:

címe:

utca, hsz.

telefon:

telefax:

szakszervezeti szövetség

c.

neve:

címe:

utca, hsz.

telefon:

telefax:

3. Szerződés kötése (1), módosítása (2), megszűnése (3)

 

 

A szerződéskötés ideje:

hatályba lépés ideje:

4. A szerződés időtartama: határozatlan (1), határozott (2) idejű

 

 

lejárata:

(határozott idejű kollektív szerződés esetén)

5. A munkáltató tartozik-e több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződés hatálya alá? igen (1); nem(2);

6. Ha igen, nevezze meg melyik munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy mely munkáltatók
kötötték a kollektív szerződést
*

törzsszáma:

neve:

címe:

utca, hsz.

törzsszáma:

címe:

utca, hsz.

7. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma:

ebből fizikai foglalkozásúak:

szellemi foglalkozásúak:

 

 

I/2. (Folytatás)

a szakszervezet(ek):

                                                           

d.

neve:

címe:

utca, hsz.

telefon:

telefax:

szakszervezeti szövetség:

e.

neve:

címe:

utca, hsz.

telefon:

telefax:

szakszervezeti szövetség:

f.

neve:

címe:

utca, hsz.

telefon:

telefax:

szakszervezeti szövetség:

g.

neve:

címe:

utca, hsz.

telefon:

telefax:

szakszervezeti szövetség:

I./ 6. (Folytatás)

       

Ha a gazdálkodó szervezet (munkáltató) több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződés hatálya alá tartozik, nevezze meg melyik munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy mely munkáltatók kötötték a kollektív szerződést

törzsszáma:

neve:

címe:

utca, hsz.

törzsszáma:

neve:

címe:

utca, hsz.

törzsszáma:

neve:

címe:

utca, hsz.

törzsszáma:

neve:

címe:

utca, hsz.

 

 

 

 

adatlap

 

II.

a költségvetési intézménynél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés
tartalmi részéről

Az első oszlopba mindig a jelenlegi állapotnak megfelelő kódot írjon,

a második oszlopba pedig írjon X-et, ha módosítás azt a kérdést érinti.

A szerződés eljárási szabályai

1.

Van-e rendelkezés a szerződés felmondásának határidejére? igen (1); nem (2)

 

a. ha igen, a felmondási idő: 3 hónapnál hosszabb (1); azonos az Mt.-vel [3 hónap] (2);

 

3 hónapnál rövidebb (3)

     

 

2.

Van-e rendelkezés a szerződés módosításakor követendő eljárásra? igen(1); nem (2)

A munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok

 

 

3.

Van-e a szerződő felek együttműködésére, kapcsolatrendszerére szabályozás? igen (1); nem (2)

 

 

4.

A szakszervezeti jogokat érintő rendelkezések:

a. az Mt.-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok: vannak (1); nincsenek (2)

 

 

b. a jogok gyakorlásának rendjére vonatkozó szabályok: vannak (1); nincsenek (2)

 

 

5.

A szakszervezet működését érintő rendelkezések:

 

 

 

a. működési feltételek biztosításáról: igen (1); nem (2)

 

 

b. a szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezményének megváltásáról: igen (1); nem (2)

 

A tartalomra vonatkozó szabályok

 

 

6.

A próbaidő hosszára: az Mt.-nél hosszabb [31nap-3 hónap] (1); az Mt.-vel azonos [30 nap] (2);

 

az Mt.-nél rövidebb [30 nap alatt] (3); nincs szabályozás (4)

     

 

 

7.

A felmentésre vonatkozó szabályozás: van (1); nincs (2)

 

 

a. tételes felmentési korlátozás: van (1); azonos a Kjt.-vel (2); nincs (3)

 

 

b. beosztási, vagy besorolási kategóriánként változó felmentési idő: van (1); nincs (2)

 

 

c. munkavégzés alóli mentesítés időtartama: a teljes felmentési idővel egyenlő (1);

azonos a Kjt.-vel (2); nincs szabályozva (3); egyéb szabályozás (4)

 

 

 

8.

A végkielégítés: nagyobb mértékű, mint amit a Kjt. előír (1);azonos a Kjt.-vel (2);

 

nincs szabályozás (3)

     

 

 

9.

A csoportos létszámleépítés szabályozása: van (1); azonos a Kjt.-vel (2); nincs (3)

 

 

 

10.

Alkalmaz-e munkáltató munkaidőkeretet? igen (1); nem (2)

 

a. Ha igen, a munkaidőnek milyen időtartam átlagában kell megfelelnie a teljes munkaidőnek:

 

két hónap, vagy annál rövidebb (1); kettőnél több, de legfeljebb négy hónap (2);

     
 

négynél több, de legfeljebb hat hónap (3)

     

 

11.

Léteznek-e munkarendre vonatkozó szabályok?

 

 

a. a többműszakos munkarendben foglalkoztatott munkavállalók beosztásának rendjére:

 

igen (1); azonos a Kjt.-vel (2); nem (3)

     

 

b. az osztott munkarendben dolgozókra vonatkozó szabályozás: igen (1); nem(2)

 

12.

Helyettesítésre, munkakörbe nem tartozó munka végzésének időtartamára: két hónapnál rövidebb (1);

azonos a Kjt.-vel (2); két hónapnál hosszabb (3); nincs szabályozás (4)

 

 

13.

Az elrendelhető túlmunka legmagasabb évi mértéke: azonos a Kjt.-vel [144 óra] (1);

 

145–200 óra között (2); nincs szabályozva (3);

     

 

14.

Van-e az illetményrendszerre vonatkozó szabályozás van? (1); nincs (2)

 

15.

Léteznek –e a szabadságra vonatkozó szabályok?

 

a. pótszabadságra: van (1); azonos a -Kjt.-vel (2); nincs szabályozás (3)

 

 

b. szabadság kiadásának rendjére: van (1); azonos a Kjt.-vel (2); nincs szabályozás (3)

 

16.

Egyéb munkaidő-kedvezményekre: van (1); azonos a Kjt.-vel (2); nincs szabályozás (3)

 

 

17.

Az egészségre ártalmas munkavégzésre vonatkozó szabályok: van (1); azonos a Kjt.-vel (2);

 

nincs szabályozás (3)

     

 1. egészségkárosító kockázatok miatti pótlékra jogosító munkakörök meghatározása

 

igen (1); nem (2)

     

18.

Oktatás, továbbképzés támogatására vonatkozó szabályozás: igen (1); nem (2)

 

 

a. tanulmányi szerződésre: igen (1); azonos az Mt.-vel (2); nem (3)

 

19.

Van-e megállapodás a további munkaviszony létesítésére és az ezzel kapcsolatos

 

összeférhetetlenségre: igen (1); nem (2)

     

 

20.

A szociális, jóléti juttatások költségére vonatkozó megállapodás: igen (1); nem (2)

 

a. étkezési hozzájárulás: természetbeni ellátás (1); étkezési utalvány adómentes határig (2);

étkezési utalvány adómentes határ felett (3); nincs előírás (4)

 

 

b. munkaruha (formaruha) ellátás: természetbeni (1); pénzbeni megváltás (2);nincs (3)

 

c. kötelező mértéket meghaladó magán nyugdíjpénztári hozzájárulás: igen (1); nem (2)

 

d. üdülési hozzájárulás, üdültetés: igen (1); nem (2)

 

21.

A kártérítési felelősség szabályozása:

a. a leltárfelelősségi eljárásra: igen (1); nem (2)

 

b. közvetlen kártérítésre kötelezésre: igen (1); nem (2)

 

22.

Van-e az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó speciális szabályozás? igen (1); nem (2)

 

a. fiatalkorúakra és pályakezdőkre: igen (1); azonos a jogszabályokkal (2); nem (3)

 

b. nőkre: igen (1); azonos a jogszabályokkal (2); nem (3)

 

c. megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására: igen (1); azonos a jogszabállyal (2); nem (3)

 

A munkaügyi vitával kapcsolatos rendelkezések

 

23.

Van-e rendelkezés a kollektív munkaügyi vitával kapcsolatban? igen (1); nem (2)

 

 

24.

Van-e rendelkezés a munkaügyi jogvitával kapcsolatban? igen (1); nem (2)

 

 

25.

Van-e rendelkezés a sztrájk esetére? igen (1); nem (2)

 

 

26.

Van-e a konfliktusok rendezésére létrehozott bizottság? igen, állandó bizottság (1); igen, eseti

 

jelleggel működő bizottság (2); nincs (3)

     

 

 

 

 

 

 

adatlap

 

III.

a költségvetési intézménynél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés
illetményre vonatkozó megállapodási részéről

A megállapodás elemei

Illetménynövelés

1. Az illetménynövelés végrehajtásának időpontja(i):

   

 

mértéke %-ban

 

ebből a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása

 

ebből a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása

ebből a Kjt. illetménytáblázatai változásának hatása

Illetménytáblázat

2. A fizetési osztályok és fokozatok szerinti illetmények (illetménytáblázat)

   

 

Ft/fõ,hó

Fizetési fokozat

Fizetési osztály

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

3. Az illetménytáblázat hatálybalépésének időpontja:

 

 

4.

Van-e a fizetési fokozatban való várakozási idő csökkentésének kötelező eseteire vonatkozó

 

megállapodás? van (1); nincs (2)

     

5. További szakképesítési szorzók

   

mértéke %-ban

egy további szakképesítés esetén

     

B-G fizetési osztályokban

H-J fizetési osztályokban

kettő vagy több további szakképesítés esetén

     

B-G fizetési osztályokban

H-J fizetési osztályokban

6. Szakmai szorzó

a.

a szakmai szorzó sorszáma

a szakmai szorzó értéke szorzószámban

b.

a szakmai szorzó sorszáma

a szakmai szorzó értéke szorzószámban

Illetménykiegészítés

7. A gazdálkodás eredményének illetménykiegészítésre fordítandó hányada (%-ban)

Illetménypótlékok

8. Illetménypótlékok a pótlékalap %-ában

     

címpótlék:

munkatársi

tanácsosi

főmunkatársi

főtanácsosi

egészségkárosító kockázatok miatti pótlék

idegennyelv-tudási pótlék

     

középfokú nyelvvizsga esetén

felsőfokú nyelvvizsga esetén

Az első oszlopba mindig a jelenlegi állapotnak megfelelő kódot írjon,

a második oszlopba pedig írjon X-et, ha módosítás azt a kérdést érinti.

9. Az ágazati illetménypótlékok mértékének szabályozása

10. Az ügyeleti díj mértékének szabályozása az egészségügyi intézményekben

11. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeinek szabályozása közoktatási

     

intézményben

A kollektív szerződésben rögzített további bérelemek és juttatások

 

12.

A megállapodás kiterjed-e további bérelemekre:

a. Műszakpótlékokra: igen (1); azonos az Mt.-vel (2); nem (3)

b. Túlmunka díjazására: igen (1); azonos az Mt.-vel (2); nem (3)

c. Helyettesítésre: igen (1); azonos az Mt.-vel (2); nem (3)

 

d. Készenlétre: igen (1); azonos az Mt.-vel (2); nem (3)

 

e. Van-e jutalmazási szabályzat? igen (1); nem (2)

13.

Kollektív szerződés módosítás esetén jelölje X-szel, ha a módosítás kizárólag olyan rendelkezésre

     

vonatkozott, melyre nincs kérdés az adatlapon.

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, hogy az egyes sorokhoz tartozó kódmezőbe a kódszámokat az alábbiak szerint szíveskedjenek beírni.

 1. A kollektív szerződés általános adatai

 1. A munkáltató (intézmény) neve mellett a törzsszámot és/vagy a PIR számot is fel kell tüntetni. A költségvetési intézmény teljes, a kollektív szerződés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvasható módon közölni.

Törzsszám a munkáltató KSH statisztikai jelzőszámának első nyolc számjegye, amely megegyezik a munkáltató adószámának első nyolc számjegyével.

PIR szám: a költségvetési intézmények törzsszáma a Pénzügyi Információs Rendszerben (önállóan gazdálkodó szervezeteknél utolsó 3 számjegye: 0)

 1. A szakszervezet(ek) teljes, a kollektív szerződés megkötésekor érvényes megnevezését kérjük olvasható módon közölni, a telefon és fax-számmal együtt, illetőleg ha a szerződést kötő szakszervezet székhelye nem azonos a munkáltató telephelyével, akkor teljes címét is kérjük feltüntetni. (Ha a szakszervezetek száma több, mint a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a szakszervezetek jegyzékét az adatlap hátoldalán folytatni.)
 2. Kérjük – pontos megnevezéssel – közölni azt is, hogy a szakszervezet melyik szakmai-ágazati (országos, területi) szakszervezeti szövetséghez tartozik.

 3. 1: új kollektív szerződés (hatályba lépésének időpontját is kérjük beírni),
 4. 2: módosítás (a módosítás hatályba lépésének időpontját is kérjük beírni),

  3: ha a kollektív szerződés hatálya lejárt, felmondták, vagy érvényessége megszűnt (ebben az esetben a hatályba lépés napjaként a lejárat – megszűnés – napját kérjük feltüntetni).

 5. 1: ha a szerződés határozatlan idejű,

2: határozott időre kötött kollektív szerződés (ebben az esetben a szerződés lejártának – megszűnésének – időpontját is kérjük beírni).

 1. Amennyiben a költségvetési intézmény részese több munkáltatóra kiterjedő hatályú megállapodásnak (az 5. sorban 1-es kód szerepel), kérjük, hogy a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés azonosítására alkalmas módon (lehetőleg a törzsszám feltüntetésével) jelöljék meg, hogy munkáltatói részről melyik szervezet vagy mely munkáltatók kötötték azt. (Amennyiben a szerződés hatálya alá tartózó munkáltatók száma több, mint a rendelkezésre álló rovatok száma, kérjük a munkáltatók jegyzékét az adatlap hátoldalán folytatni.)
 2. A megállapodás megkötését (módosítását, megszűnését) megelőző hónapban alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámát, valamint ennek fizikai és szellemi foglalkozásúakra vonatkozó bontását kérjük beírni az érvényes KSH előírásoknak megfelelően.
 1. Kollektív szerződés tartalmi elemei

2. sor 1: ha a kollektív szerződés tartalmaz a módosítási eljárására vonatkozóan előírást (pl.: határozott időre kötött kollektív szerződés lejártát megelőzően x hónappal kezdeményezni kell a munkáltatónak a módosításra irányuló tárgyalásokat stb.),

2: ha nincs a módosítási eljárására vonatkozó előírás.

3. sor 1: ha szerepel szabályozás a szerződő felek kapcsolatrendszerére (egyeztető bizottság, felelős személyek kijelölése a tárgyalásokra stb.),

2: ha nincs a szerződő felek kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályozás.

4a. sor 1: ha vannak a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban az Mt.-ben foglaltakhoz képest további jogosítványok (egyetértési, véleményezési, tájékozódáshoz való jog)

2: ha nincs a szakszervezetek jogkörével kapcsolatban szabályozás

4b. sor 1: ha vannak a jogok gyakorlásának módját (pl. határidők, eljáró személyek megnevezése) szabályozó rendelkezések

2: nincsenek

5a. sor 1: ha a szakszervezetek működési feltételének biztosításáról rendelkezik a kollektív szerződés (iroda, felszerelés, törvényitől eltérő munkaidő-kedvezmény stb.),

2: ha nincs a szakszervezetek működési feltételére vonatkozó szabályozás

5b. sor 1: ha az Mt 25§ (5) alapján a felek megállapodást kötöttek a szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményének pénzbeni megváltásáról

2: nincs ilyen megállapodás

 

A 6-22. kérdések a közalkalmazotti jogviszonnyal foglalkozó szabályokat tartalmazzák, a kitöltésnél kérjük figyelembe venni mind a helyben kötött, mind a több költségvetési intézményre kötött kollektív szerződés hatásait.

7. sor 1: ha van a munkaviszony felmentési korlátozására vonatkozóan a kollektív szerződésben valamilyen szabály (ez esetben a 7/a-c sorok adatmezőit is kérjük kitölteni.),

2: ha nincs semmilyen szabályozás, (ez utóbbi esetben a 7/a-c sorok adatmezői üresen maradnak.)

7/a. sor 1: ha tételes felmentési korlátozás van (pl. a költségvetési intézménynél hosszú ideje munkaviszonyban lévők, stb.),

2: ha azonos a Kjt.-vel,

3: ha nincs tételes felmentési korlátozás.

7/b. sor 1: ha a felmentési idő szabályozása beosztási kategóriánként történik (pl. vezető beosztásúak, szellemi foglalkozásúak stb.),

2: ha nincs szabályozás.

14. sor: 1: ha a kollektív szerződés illetményrendszerre (illetmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék) vonatkozó előírásokat tartalmaz, a Kjt. 66.-75. §-aiban, és/vagy az ágazati végrehajtási rendeletekben foglalt illetményszabályokon túlmenően (ebben az esetben a III. adatlapot – az arra vonatkozó előírások szerint – ki kell tölteni),

2: nincs szabályozás (ebben az esetben a III. adatlapot üresen kell megküldeni).

 

15a. sor A Kjt.-hez képest további pótszabadságra jogosító körülmények, illetve az ott meghatározott mértéket meghaladó pótszabadság.

1: van

2: nincs

15b. sor 1: van (az esedékesség évét követően legkésőbb december 31-ig),

2: azonos a Kjt.-vel (az esedékesség évét követően legkésőbb június 30-ig),

3: nincs konkrét rendelkezés.

18. sor 1: Ha a képzés intézményi szintű költségeire vonatkozóan, vagy az egyéni képzés – tanulmányi szerződésen kívüli – támogatására született szabályozás

2: nincs szabályozás

20. sor Van-e megállapodás a szociális, jóléti juttatások éves költségkeretének összegére, vagy annak valamilyen gazdálkodási mutatóhoz való viszonyára?

1: van szabályozás,

2: nincs szabályozás

III. Kollektív szerződés illetményrendszerre vonatkozó része

A III. rész az adatlap elválaszthatatlan fejezete, tehát a kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez az adatlap többi részével együtt minden esetben be kell küldeni. Kitölteni azonban csak akkor kell, ha az adatlap II. része 14. sor kódmezőjébe 1-es került, tehát a kollektív szerződés tartalmaz az illetményrendszerre vonatkozó szabályokat. Ebben az esetben is üresen kell hagyni az adatlap III. rész 1-7. pontjai közül azokat, amelyekre vonatkozóan a kollektív szerződés nem tartalmaz szabályozást. Amennyiben a kollektív szerződésben az illetményrendszerrel kapcsolatban kizárólag olyan területeken történt szabályozás, amelyek az adatlap III. részében nem szerepelnek (pl. csak az illetménypótlékra jogosító munkaköröket tartalmazza a kollektív szerződés), az adatlap III. részében kizárólag a 8. és 9. sor kódmezőjébe kerülhet adat, mégpedig a nemleges választ jelentő 2-es.

 1. Az illetménynövelés végrehajtásának kollektív szerződésben rögzített időpontját, továbbá az illetménynövelés ezen időpontban megvalósuló, az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszámára vetített, intézményi szinten számított – egész számra kerekített – %-os mértékét kérjük beírni. Illetményen a Kjt. 66. §-ában megállapított javadalmazást kell érteni. Nem számít a kollektív szerződés szerinti illetményemelésnek, ha arra kizárólag a Kjt. illetménytáblázata szerinti bértételekre való kötelező ráállás miatt, vagy a munkáltató egyoldalú döntése alapján került sor. E sorban tehát akkor kerülhet adat:

a.) ha a Kjt. illetmény táblázatai (a Kjt. 1. és 2. sz. melléklete) változásának időpontjában az intézménynél kollektív szerződés alapján magasabb mértékű illetményemelésre kerül sor, mint amit a Kjt. kötelezően előír. Ebben az esetben külön soron jelezni kell, hogy a teljes illetménynövelésből mennyi származik a Kjt. illetménytáblázatainak változásából;

b.) vagy ha az intézménynél a kollektív szerződés szerint a Kjt. illetménytáblázatai változásától eltérő időpontban (és attól függetlenül) kerül sor az illetmények növelésére. Ekkor a Kjt. illetménynövelésének hatásaként 0-t kell bejelölni.

Ha az adott évben a Kjt. illetménytáblázatai szerinti illetménytételek nem változnak, az a.) pontban foglaltakat értelemszerűen nem kell alkalmazni

Visszamenőleges hatályú illetménynövelésnél a visszamenőleges hatály dátumát kell feltüntetni. Ha az illetménynövelés a megállapodás szerint több ütemben valósul meg, akkor valamennyi időpontra vonatkozó adatot kérjük feltüntetni úgy, hogy a további emelések százalékos mértékét is az első emelés vetítési alapjára számítva kérjük megadni. Amennyiben az illetménynövelés Forint összegben került meghatározásra, azt kérjük %-os mértekre átszámítani.

 1. E sor szerinti táblázatba (vagy annak egyes celláiba) akkor kerülhet adat, ha az intézménynél a Kjt. 1. sz. mellékletében szereplő hatályos összegeknél magasabb mértékben állapították meg a kollektív szerződésben az illetményeket. Amennyiben a megállapodás során szorzószámokat alkalmaztak, kérjük forintösszegre átszámítva megadni az illetményeket.
 2. Az illetménytáblázatra vonatkozó megállapodás hatályba lépésének dátumát kérjük feltüntetni.
 3. A megfelelő adatmezőbe a Kjt. 66. § (2) és (3) bekezdésében szereplőnél magasabb mértékű (pl. 5% helyett 6%) – a kollektív szerződésben megállapított – további szakképesítési szorzókat kell a Kjt. 1. sz. melléklete, vagy – annak kitöltése esetén – a III. sz. adatlap 2. során szereplő illetménytáblázat bértételei százalékában – egész számra kerekítve – megadni.
 4. Az adatmezőkbe a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján a 3. mellékletben szereplőnél magasabb mértékű (pl. 1,19 helyett 1,21) szorzó kollektív szerződésben történő megállapítása kerülhet.

A szakmai szorzó sorszáma adatmezőbe a Kjt. 3. sz. melléklete szerinti sorszámot kell feltüntetni.

A szakmai szorzó értékadat mezőben a kollektív szerződés szerinti mértéket kell megadni, két tizedesjegy pontossággal, de a tizedesjegy feltüntetése nélkül (pl. 1,21-es szorzó esetén 121-et kell feltüntetni).

 1. Amennyiben az intézménynél sor került az illetménykiegészítés Kjt. szerinti szabályozására, e sorban kérjük a 67. § (2) bekezdésében említett megoszlási viszonyszámot %-ban kifejezve, egész számra kerekítve beírni.
 2. A megfelelő adatmezőbe a Kjt. 71., 72, és 74. §-ban szereplő mértékeket meghaladó, a kollektív szerződésben megállapított pótlékokat a Kjt. 69. §-a szerinti pótlékalap százalékában – egész számra kerekítve – kell megadni.
 3. 1: ha a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján az ágazati végrehajtási rendeletekben szabályozott illetménypótlék(ok)nál magasabb mértékeket állapítottak meg,
 4. 2: magasabb mértékű pótlékot nem állapítottak meg.

 5. 1: ha a Kjt. szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 113/1992. (VII. 14.)Korm. rendelet 15. §. (6) bekezdésében szereplő ügyeleti díjaknál magasabb mértékeket állapítottak meg,
 6. 2: magasabb mértékű ügyeleti díjat nem állapítottak meg.

 7. 1: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 118 § (10) bek. szerinti kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételeit kollektív szerződésben szabályozzák,

2: nincs szabályozás.

13.sor: Ha módosítás esetén az adatlap egyetlen sorába sem írt X-et és kitöltött értékek sem tükrözik a változást, akkor ezt a körülményt kérjük, itt jelezze.

 

AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNAK:

I.-II. Általános adatok, illetve tartalmi rész:

Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ

Telefon: 06-1-332-7787

III. Illetményrendszerre vonatkozó rész:

Őri János, Gazdasági Minisztérium

Telefon: 06-1-332-4943

 

 Nyomtatóbarát verzió     Email-ban tovább küldöm ismerösömnek

  

Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre:

Nem sikerült a lekérdezés, MySQL hibaüzenet: